top of page
Primer del chirrido

Eleccións 2022

Ano de eleccións na Federación Galega de Bádminton. Nesta páxina poderás atopar toda a información e documentación referente ás mesmas. 

Convocatoria de asamblea

O día 9 de agosto do 2022, tivo lugar nas oficinas da Federación Galega de Bádminton unha asamblea xeral na que se trataron diversas cuestións referentes as eleccións que se levarán a cabo este mesmo ano. 

1. Regulamento

Premendo na seguinte chamada, poderedes atopar o REGULAMENTO ELECTORAL PARA A ELECCIÓN A MEMBROS DA ASEMBLEA XERAL, PRESIDENTE E COMISIÓN DELEGADA DA
FEDERACIÓN GALEGA DE BÁDMINTON. 

2. calendario

A continuación, presentamos o propio CALENDARIO DAS ELECCIÓNS, onde se indica todo o proceso e así como prazos e datas. 

3. censos

En cada apartado adxuntamos os censos correspondentes a cada grupo: 

3.1. CENSO clubes
3.2. CENSO deportistas
3.3. CENSO árbitros
3.4. CENSO entrenadores
3.5. CENSO DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL
4. SOLICITUDE CAMBIO DE ESTAMENTO
4. SOLICITUDE CAMBIO DE ESTAMENTO
5. MODELO DE RECLAMACIÓN AO CENSO
6. MODELO DE SOLICITUDE CANDIDATURA ASAMBLEA XERAL
6. MODELO DE SOLICITUDE CANDIDATURA ASAMBLEA XERAL
INDIVIDUAIS
CLUBES
7. INSTRUCCIÓNS DO VOTO POR CORREO

Podedes atopar a normativa do proceso electoral aquí: 

 

https://deporte.xunta.gal/gl/procesos-electorais-2022.

8. CALENDARIO selado E REGULAMENTO SELADO
9. RESOLUCIÓN PROVISIONAL CANDIDATURAS A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 
9. RESOLUCIÓN PROVISIONAL CANDIDATURAS A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 
9. RESOLUCIÓN PROVISIONAL CANDIDATURAS A MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 
10. ACTA Nº4:RESOLUCIÓNS XUNTA ELECTORAL CANDIDATURAS ASAMBLEA XERAL
10. ACTA Nº4:RESOLUCIÓNS XUNTA ELECTORAL CANDIDATURAS ASAMBLEA XERAL
11. ACTA Nº5
11. ACTA Nº5
12. ACTA Nº6
13. ACTA Nº7
13. ACTA Nº7
14. PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATOS ELECTOS
15. COMISIÓN DELEGADA

Comisión Delegada está formada por membros da Asamblea Xeral.

 

Se como membro da Asamblea Xeral desea ser candidato a formar parte da Comisión Delegada no prazo de 5 días hábiles dende a Proclamación definiva dos membros da Asamblea, deberá enviar o mail eleccionsfegabad@gmail.com, adxuntando o modelo que pode descargar neste apartado.

Dacordo co art. 25.3, a continuación poden consultar o listado coas candidaturas recibidas para ser membro da Comisión Delegada:

Dacordo co art. 25.3, a continuación poden consultar o listado coas candidaturas recibidas para ser membro da Comisión Delegada:

15.a. COMPOSICIÓN COMISIÓN DELEGADA

Recibida o 02 de decembro a Resolución do Comité Galego de Xustiza Deportiva sobre o Recurso interposto polo Club Badminton Cies en relación á definición do número de membros 6 ou 9 que conformarán a Comisión Delegada Art. 25 do Regulamento Electoral, dende a Xunta Electoral procedemos a fixar o número de 6 membros máis o Presidente e seu reparto será como se indica a continuación:

 

-1/3 da Comisión Delegada, o sea 2, será elixida polo Presidente. O Presidente deberá designalos no prazo dos 10 días hábiles seguintes á súa toma de posesión.

 

-1/3 corresponden ás entidades deportivas, o sea 2, elixíndose esta representación por e de entre os mesmos.

 

-E o 1/3 restante corresponderá os demáis estamentos individuais*: 5 membros de Deportistas e os 3 Técnicos e 2 de Árbitros (total tamén 5 elixirán conxuntamente), en proporción a súa respectiva representación na Asamblea xeral

 

- 1 membro de entre os estamentos Deportistas e Deportistas de Alto Nivel, elexidos por e entre os representantes de Deportistas e Deportistas de Alto nivel, conxuntamente, da Asamblea.

- 1 membro de entre os estamentos de Técnicos e Árbitros, elexido por e entre os representantes de Técnicos e Árbitros, conxuntamente, da Asamblea.

 

*Se mantivo a mesma forma de reparto que na anterior lexislatura.

16. PROCLAMACIóN DEFINITIVA DE CANDIDATOS ELECTOS

De acuerdo con el Articulo 23.1 Constitución de la Asamblea General, los miembros elegidos deben tomar posesión de su cargo antes de la sesión constitutiva, para ello deben aceptar su cargo enviando un mail a eleccionsfegabad@gmail.com en el plazo de 3 días hábiles (23 noviembre) desde su proclamación definitiva.

Se informa que tódalas persoas electas como membros da asamblea xeral, tomaron posesión do seu cargo no prazo estipulado no Regulamento Electoral Art.23.

17. CONSTITUCIÓN DA ASAMBLEA XERAL
ELECCIÓN DA PRESIDENCIA E COMISIÓN DELEGADA

O 10 de decembro as 20:00h na sede da Federación Galega de Badminton terá lugar a constitución da Asamblea Xeral, a Elección da Presidencia e a Elección da Comisión Delegada.

 

A continuación informamos sobre a VOTACION INDIVIDUAL e a VOTACIÓN de CLUBES:

 

VOTACION INDIVIDUAL: O voto dos membros individuais da asamblea xeral será único non admintíndose a delegación.

 

 

VOTACION CLUBES: A representación dos CLUBES na asemblea xeral corresponde á presidencia ou á persoa que conforme os estatutos de cada entidade lle corresponda. Esta representación acreditarase mediante Certificado do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia en https://deporte.xunta.gal/gl/rexistro-de-entidades  onde figuren expresamente as persoas que teñan a condición de representantes legais do CLUBE.

 

O representante legal do CLUBE pode enviar DELEGACIÓN da sua representación a calqueira outra persoa que conforma os seus estatutos.

 

A continuación poden descargar o modelo de Delegación que deben enviar cumplimentado xunto co Certificado do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia a eleccionsfegabad@gmail.com.

18.PUBLICACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATOS Á PRESIDENCIA.
18.PUBLICACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATOS Á PRESIDENCIA.

A 26 de novembro de 2022 a Xunta Electoral procede a informar que:

 

Dentro do prazo estipulado se recibiron dúas candidaturas á Presidencia da Federación Galega de Bádminton.

Ambas cumpren co aval do 10% dos membros da asamblea xeral:

 

- Candidatura de D. Rodrigo Sanjurjo Pose co DNI: 33281225H acompañada de 12 avales.

- Candidatura de D. Antonio Fernández Alonso co DNI: 36087117W acompañada de 2 avales.

19.PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE CANDIDATOS Á PRESIDENCIA. 

Dacordo co Art. 21 e o non presentarse ningún recurso en este sentido ante a Xunta Electoral, a continuación se procede a proclamar de manera definitiva os candidatos á Presidencia:

- Candidatura de D. Rodrigo Sanjurjo Pose co DNI: 33281225H acompañada de 12 avales.

- Candidatura de D. Antonio Fernández Alonso co DNI: 36087117W acompañada de 2 avales.

20. PROCLAMACIóN PROVISIONAL PRESIDENTE FEDERACIÓN GALEGA DE BÁDMINTON
21. PROCLAMACIÓN DEFINITIVA PRESIDENTE FEDERACIÓN GALEGA DE BÁDMINTON
21. PROCLAMACIÓN DEFINITIVA PRESIDENTE FEDERACIÓN GALEGA DE BÁDMINTON
22. TOMA DE POSESIÓN PRESIDENTE FEDERACIÓN GALEGA DE BÁDMINTON
22. TOMA DE POSESIÓN PRESIDENTE FEDERACIÓN GALEGA DE BÁDMINTON
Elección Presidente membros Comisión Delegada 
bottom of page